Dino (Zolly)

 

28.09.2003 CAC-Brandenburg JK V1 CAC-J (Steinmetz)

22.05.2004 CAC-Penig OK V4 (BŁttner)

06.06.2004 CAC-Berlin ZK V1 (Sandomir)

30.05.2004 CAC-Halberstadt ZK V1 (Svobodova,Cs.)

19.09.2004 CAC-Brandenburg Zw.K V1 CAC (Blessing)

29.05.2005 CAC-Brandenburg OK V1 CAC (Hartich)

23.04.2006 CAC-Penig OK V2 CAC-Res. (Heintz)

20.05.2007 CAC-Penig OK V3 (Schaub)