Silver
 

28.02.2004 CACIB-München JK V (Büttner)

09.052004 CAC-Bad-Düben ZK V3 (Büttner)

22.05.2004 CAC-Penig ZK V1 (J.Tait, GB)

08.05.2005 CAC-Bad-Düben OK V 2 CAC-Res. ( H.Müller)

02.07.2005 CACIB- Brno OK V1 CAC, CACIB-Res. (Svobodova)

14.05.2006 CAC-Bad-Düben OK Sg (Eberhardt)

23.04.2006 CAC-Penig OK V (Bilsheim)

21.05.2006 CACIB-Giessen OK V 1 CAC,CACIB (Bailey,GB)

19.05.2007 Club-Sch.- Tambach-Dieth. OK V (Slivka)

20.05.2009 CAC-Penig OK Sg (Korosz-Papp)

16.08.2009 CAC-Berlin OK V (Heintz)